Om bidragsavtaler i Forus Næringspark

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola utarbeidet i 2005 en ny reguleringsplan for deler av Forus Næringspark. Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for en høyere og mer effektiv utnyttelse av arealene innenfor området som ble regulert i 2005. Dette krevde betydelige investeringer i ny infrastruktur og det ble således satt opp et sett av rekkefølgetiltak for gjennomføring av planen. Planens rekkefølgebestemmelse sier at rekkefølgetiltakene «må være opparbeidet eller sikret opparbeidet».

I samarbeid med Forus Næringspark AS utformet kommunene en områdemodell for å få et helhetlig grep på gjennomføringen av rekkefølgetiltakene. I den foreslåtte modellen påtok Næringsparken ansvaret med å bygge ut infrastruktur som følger av rekkefølgetiltakene. For å skille denne virksomheten fra Næringsparkens øvrige virksomhet opprettet Næringsparken et heleid datterselskap kalt Forus Utvikling AS.

Områdemodellens fysiske område ble i avtalen av 2005 (pkt. 1) definert til planområdet (Stavanger kommune – plan nr. 1767; Sandnes kommune – plan nr. 201129 og Sola kommune – plan nr. 0309), felt B sør i Sandnes kommune (innenfor plan 2004138) og fremtidige reguleringsplaner for næringsarealer i området mellom E 39 – Solasplitten og Åsenveien”.

Områdemodellen legger til grunn at Forus Utvikling inngår bidragsavtale med den enkelte utbygger der det innbetales et kostnadsbidrag til selskapet mot at Forus Utvikling påtar seg å overta forpliktelsen til å opparbeide rekkefølgetiltakene. Utbygger benytter bidragsavtalen som dokumentasjon overfor kommunen på at opparbeidelsen av tiltakene er sikret.

I slutten av 2012 ble det besluttet at kostnadsbidraget på kr. 340 skal justeres fortløpende i henhold til «Byggekostnadsindeks for veganlegg, i alt» (startindeks 2013K1). Kostnadsbidraget er i dag (2024K1) kr. 605,54 pr. m² T-BRA eks. mva.